بست و اتصالات گلخانه

بست و اتصالات گلخانه

اتصالات گلخانه از انواع شکل های پر مصرف در صنایع گلخانه بوده و دارای اشکال متفاوت باکارایی های مختلفی می باشند.بست و اتصالات گلخانه

از این اتصالات در ساخت سازه گلخانه و محل تلاقی نایلون پوشش گلخانه و قرار دادن پنجره ها و سایر تجهیزات بررروی سازه استفاده می شود.این اتصالات از لحاظ وزن و ضخامت تقسیم بندی میشوند.

در این اتصالات به منظور جلوگیری از زنگ زدگی از پوششش گالوانیزه گرم استفاده شده است.